Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Hướng dẫn NV Ngưu Lang Chúc Nữ

Hướng dẫn chi tiết làm nhiệm vụ Ngưu Lang Chúc Nữ

Từ 12h đến 24h hàng ngày quý nhân sĩ có thể đến gặp NPC NHIỆM VỤ NGƯU LANG CHÚC NỮ tại Vương Thành để nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ Ngưu Lang Chúc Nữ
Nhận nhiệm vụ Ngưu Lang Chúc Nữ

Sau khi nhận xong nhiệm vụ quý nhân sĩ đi xa phu lên Hoàng Thành rồi xa phu tiếp sang Thu Thập Bang hội để gặp NPC Chúc Nữ đối thoại

Xa phu đến gặp Chúc Nữ

Sau đó quay lại xa phu Hoàng Thành đến gặp NPC Ngưu Lang ở Vũ di vương mộ để đối thoại

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quý nhân sĩ hãy trở về gặp NPC Nhiệm vụ ngưu lang chúc nữ để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

 

www.tanchinhdo.vn