Chọn server
Chọn server

Clip Hướng dẫn

Pháp thuật - Hệ băng

Hướng dẫn cộng điểm skills Pháp thuật

Pháp thuật - Cơ bản

Pháp thuật - Cơ bản

skill truongcoban
Pháp thuật - Cơ bản
Pháp thuật - Cơ bản

Pháp thuật - Hệ băng

Skill Pháp thuật - Hệ Băng

Băng cầu thuật

Kỹ năng công kích đơn lẻ, thi triển một quả cầu băng tấn công đối phương, có lực công kích ma pháp nhất định.
Cấp 1: Thi triển một quả cầu băng tấn công đối phương, có 203 điểm công kích ma pháp. 


____________________Băng thích hộ thể

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên bản thân, trong vài giây, khi nhân vật chịu công kích người tấn công cũng bị một lực sát thương nhất định.
Cấp 1: Phản lại 40 điểm sát thương cho người tấn công trong 30 giây. 


____________________Băng giáp

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên bản thân, tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ ma pháp của bản thân, duy trì vài giây.
Cấp 1: Tăng 8% phòng thủ vật lý và ma pháp, duy trì 180 giây. 


____________________Hoàn băng đông khí

Kỹ năng công kích đám đông, có lực công kích ma pháp nhất định, gây sát thương với kẻ địch 8 ô xung quanh nhân vật, có xác suất đóng băng kẻ địch trong vài giây.
Cấp 1: Có 277 điểm công kích ma pháp, gây sát thương cho 6 kẻ địch trong phạm vi 3x3, có xác suất gây đóng băng trong 2 giây. 


____________________Ngưng băng chi kiếm

Kỹ năng công kích, phóng nhũ băng tấn công kẻ địch theo đường thẳng, có lực công kích ma pháp yếu.
Cấp 1: Phóng nhũ băng tấn công 3 kẻ địch theo đường thẳng, có 277 điểm công kích ma pháp.


____________________Băng bao

Kỹ năng công kích đơn lẻ, có công kích pháp thuật nhất định.
Cấp 1: Công kích đơn lẻ, có 307 điểm công kích pháp thuật. 


____________________Băng đông chi xúc

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên bản thân, có xác suất gây trạng thái đóng băng trong vài giây với kẻ địch xung quanh vài ô khi đến gần hoặc mình đến gần, trạng thái này duy trì vài giây.
Cấp 1: Thi triển lên bản thân, có xác suất 4% đóng băng kẽ địch xung quanh trong 4 giây, trạng thái duy trì trong 60 giây. 


____________________Chân băng cầu thuật

Kỹ năng công kích đơn lẻ, có lực công kích ma pháp nhất định.
Cấp 1: Tấn công đơn lẻ, có 432 điểm công kích ma pháp. 


____________________Băng linh quỷ
Kỹ năng công kích đơn lẻ, thi triển lên mục tiêu, có lực công kích ma pháp nhất định. Sau khi đánh trúng mục tiêu có xác suất làm mục tiêu không thể di chuyển, không thể công kích, không thể sử dụng kỹ năng và vật phẩm; Sau khi bị một lần công kích trạng thái sẽ mất, nếu không bị công kích trạng thái này duy trì vài giây.
Cấp 1: Tấn công đơn lẻ, có 376 điểm công kích ma pháp, có xác suất 3% làm mục tiên không thể di chuyển, công kích, không thể sử dụng kỹ năng và vật phẩm. Bị tấn công trạng thái sẽ mất nếu không trạng thái sẽ duy trì 4 giây. 


____________________Ngưng kết

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên bản thân, gây trạng thái đóng băng và giải trừ tất cả trạng thái khác, duy trì vài giây.
Cấp 1: Thi trên lên bản thân, gây trạng thái đóng băng và giải trừ tất cả trạng thái khác, duy trì 3 giây. Dịch hoá

Kỹ năng trạng thái, làm nhân vật hoá lỏng, trong thời gian này có thể đi xuyên người chơi khác hoặc quái vật, khi bị tấn công ngăn chặn một lần sát thương và lập tức mất đi, trạng thái này duy trì vài giây.
Cấp 1: Làm nhân vật hóa lỏng có thể đi xuyên người chơi hoặc quái, khi bị tấn công sẽ ngăn chặn một lần tấn công và mất đi, duy trì 30 giây. 


____________________Huyền băng tiễn

Kỹ năng công kích đám đông, có lực công kích ma pháp nhất định, khi đánh trúng mục tiêu tạo thành sát thương kẻ địch xung quanh mục tiêu.
Cấp 1: Có 525 điểm công kích ma pháp, khi đánh trúng mục tiêu gây sát thương cho 6 kẻ địch trong phạm vi 3x3 xung quanh. 


____________________Băng đông kết giới

Kỹ năng chủ động thi triển, có thể thi triển lên mục tiêu làm mục tiêu không thể di chuyển, sử dụng vật phẩm, kỹ năng và công kích vô hiệu trong vài giây; Nhưng trong thời gian này kết giới có thể chịu một vài sát thương đến lúc trạng thái này mất đi hoặc kết giới bị phá, đồng thời có thể xoá bỏ tất cả trạng thái trên mục tiêu.
Cấp 1: có thể thi triển lên mục tiêu làm mục tiêu không thể di chuyển, sử dụng vật phẩm, kỹ năng và công kích vô hiệu trong 15 giây. Nhưng trong thời gian này kết giới có thể chịu một vài sát thương đến lúc trạng thái này mất đi hoặc kết giới bị phá, đồng thời có thể xoá bỏ tất cả trạng thái trên mục tiêu. 


____________________Băng phong

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên bản thân, trong vài giây, khi nhân vật chịu công kích người tấn công cũng bị một lực sát thương nhất định, có xác suất làm đóng băng người tấn công trong vài giây.
Cấp 1: Gây 40 sát thương cho người tấn công và có xác suất 4% gây đóng băng, duy trì trong 20 giây. 


____________________Tật băng phong bạo
Kỹ năng công kích, phóng ra một trận bão băng công kích một kẻ địch, có lực công kích ma pháp nhất định.
Cấp 1: Kỹ năng công kích, phóng ra một trận bão băng công kích một kẻ địch, có 587 điểm công kích ma pháp. 


____________________Băng nhẫn trận

Kỹ năng công kích đám đông, sát thương kẻ địch xung quanh nhân vật trong phạm vi nhất định, có lực công kích ma pháp nhất định.
Cấp 1: Kỹ năng công kích đám đông, sát thương kẻ địch xung quanh nhân vật trong phạm vi nhất định, có 749 điểm công kích ma pháp.


____________________Hàn lưu

Kỹ năng trạng thái, thi triển lên mình để tăng tốc độ phục hồi điểm pháp thuật, duy trì một khỏang thời gian.
Cấp 1: Kỹ năng trạng thái, thi triển lên mình để tăng 100% tốc độ phục hồi điểm pháp thuật, duy trì 15 giây. 


____________________Cực địa chi quang

Kỹ năng công kích đám đông, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh mục tiêu trong phạm vi nhất định, có lực công kích ma pháp nhất định.
Cấp 1: Kỹ năng công kích đám đông, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh mục tiêu trong phạm vi 3x3, có 888 điểm công kích ma pháp.


____________________Trọc thuỷ chi vũ
Kỹ năng chủ động thi triển, phóng ra bóng nước bao lấy mục tiêu làm không thể di chuyển, có lực công kích ma pháp nhất định, sau khi bóng nước phát nổ sát thương một vài khu vực và trong phạm vi này có xác suất suất hiện lại bóng nước bao lấy mục tiêu khác.
Cấp 1: Kỹ năng chủ động thi triển, phóng ra bóng nước bao lấy mục tiêu làm không thể di chuyển, có 1500 điểm công kích ma pháp nhất định, sau khi bóng nước phát nổ sát thương trong phạm vi 3x3 và có xác suất suất 10% hiện lại bóng nước bao lấy mục tiêu khác.


____________________Tuyệt đối linh độ
Kỹ năng công kích đơn lẻ, có lực công kích ma pháp nhất định, cộng thêm sát thương vượt mức nhất định.
Cấp 1: Kỹ năng công kích đơn lẻ, có 1800 điểm công kích ma pháp nhất định, cộng thêm 800 điểm sát thương vượt mức nhất định.

Đang cập nhật...