Hệ thống VIP Vạn Lý Chinh Đồ

06-09-2020

Những đặc quyền và phần quà mà chỉnh người chơi sở hữu VIP mới có!

Cùng xem ngay nhé!

Cấp Vip

EXP VIP

Đặc Quyền VIP

Quà VIP

1

60

- Càn quét phụ bản 2 lần
- Đoạt khoáng 10 lần
- Cống hiến bang (thường) 2 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 5000
- Ô trang bị +10
- Vật phẩm treo bán đồng thời +1
- Đào khoáng 6 lần

- Vũ Mao x5
- Đá Tăng Sao x5 
- Bạc x10000

2

120

- Càn quét phụ bản 2 lần
- Đoạt khoáng 10 lần
- Cống hiến bang (thường) 2 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 5000
- Ô trang bị +20
- Vật phẩm treo bán đồng thời +2
- Đào khoáng 10 lần

- Vũ Mao x5
- Đá Tăng Sao x5
- Bạc x20000

3

200

- Càn quét phụ bản 2 lần
- Đoạt khoáng 10 lần
- Cống hiến bang (thường) 3 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 1 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 5000
- Ô trang bị +30
- Vật phẩm treo bán đồng thời +3
- Đào khoáng 6 lần

- Vũ Mao x10
- Đá Tăng Sao x10
- Bạc x30000

4

400

- Càn quét phụ bản 2 lần
- Đoạt khoáng 10 lần
- Cống hiến bang (thường) 4 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 2 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 5000
- Ô trang bị +40
- Vật phẩm treo bán đồng thời +3
- Đào khoáng 6 lần

- Vũ Mao x10
- Đá Tăng Sao x10
- Bạc x40000

5

1000

- Càn quét phụ bản 3 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 5 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 3 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 5000
- Ô trang bị +50
- Vật phẩm treo bán đồng thời +4
- Đào khoáng 7 lần

- Vũ Mao x10
- Đá Tăng Sao x10
- Mảnh Thần Trang x50
- Bạc x50000

6

2000

- Càn quét phụ bản 3 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 6 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 4 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 6000
- Ô trang bị +60
- Vật phẩm treo bán đồng thời +4
- Đào khoáng 7 lần

- Vũ Mao x20
- Đá Tăng Sao x20
- Mảnh Thần Trang x50
- Bạc x60000

7

3000

- Càn quét phụ bản 4 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 7 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 5 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 6000
- Ô trang bị +80
- Vật phẩm treo bán đồng thời +5
- Đào khoáng 7 lần

- Vũ Mao x20
- Đá Tăng Sao x30
- Mảnh Thần Trang x50
- Bạc x70000

8

6000

- Càn quét phụ bản 4 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 8 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 6 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 6000
- Ô trang bị +100
- Vật phẩm treo bán đồng thời +5
- Đào khoáng 7 lần

- Vũ Mao x50
- Đá Tăng Sao x30
- Mảnh Thần Trang x80
- Tọa Kỵ Đan x20
- Bạc x80000

9

10000

- Càn quét phụ bản 5 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 9 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 7 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 6000
- Ô trang bị +120
- Vật phẩm treo bán đồng thời +6
- Đào khoáng 7 lần

- Vũ Mao x50
- Đá Tăng Sao x30
- Mảnh Thần Trang x80
- Tọa Kỵ Đan x20
- Bạc x90000

10

20000

- Càn quét phụ bản 5 lần
- Đoạt khoáng 11 lần
- Cống hiến bang (thường) 10 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 8 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 7000
- Ô trang bị +140
- Vật phẩm treo bán đồng thời +6
- Đào khoáng 7 lần
- Ô luyện đơn +3

- Vũ Mao x50
- Đá Tăng Sao x30
- Mảnh Thần Trang x100
- Mảnh Bảo Thạch x50
- Bạc x100000

11

40000

- Càn quét phụ bản 6 lần
- Đoạt khoáng 12 lần
- Cống hiến bang (thường) 11 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 9 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 7000
- Ô trang bị +170
- Vật phẩm treo bán đồng thời +7
- Đào khoáng 8 lần
- Ô luyện đơn +3

- Vũ Mao x50
- Rương Định Quốc x8
- Mảnh Thần Trang x100
- Tọa Kỵ Đan x50
- Bạc x110000

12

80000

- Càn quét phụ bản 6 lần
- Đoạt khoáng 12 lần
- Cống hiến bang (thường) 12 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 10 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 7000
- Ô trang bị +200
- Vật phẩm treo bán đồng thời +7
- Đào khoáng 8 lần
- Ô luyện đơn +4

- Vũ Mao x100
- Rương Định Quốc x10
- Mảnh Thần Trang x100
- Tọa Kỵ Đan x50
- Bạc x120000

13

140000

- Càn quét phụ bản 6 lần
- Đoạt khoáng 12 lần
- Cống hiến bang (thường) 12 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 10 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 7000
- Ô trang bị +230
- Vật phẩm treo bán đồng thời +7
- Đào khoáng 8 lần
- Ô luyện đơn +4

- Vũ Mao x100
- Rương Tru Thần x8
- Mảnh Thần Trang x100
- Tọa Kỵ Đan x50
- Bạc x130000

14

200000

- Càn quét phụ bản 8 lần
- Đoạt khoáng 13 lần
- Cống hiến bang (thường) 14 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 12 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 7000
- Ô trang bị +260
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 9 lần
- Ô luyện đơn +4

- Xích Việm Ma Thủ (V.V)
- Rương Tru Thần x10
- Mảnh Thần Trang x100
- Tọa Kỵ Đan x50
- Bạc x140000

15

300000

- Càn quét phụ bản 8 lần
- Đoạt khoáng 13 lần
- Cống hiến bang (thường) 15 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 13 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 8000
- Ô trang bị +290
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 9 lần
- Ô luyện đơn +5

- Bảo Bối Chinh Đồ(V.V)
- Rương Viêm Đế x8
- Mảnh Thần Trang x100
- Mảnh Bảo Thạch x200
- Bạc x150000

16

400000

- Càn quét phụ bản 8 lần
- Đoạt khoáng 14 lần
- Cống hiến bang (thường) 16 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 14 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 9000
- Ô trang bị +320
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 10 lần
- Ô luyện đơn +6

- Lưu Vân Vũ Dực(V.V)
- Rương Viêm Đế x10
- Mảnh Thần Trang x200
- Mảnh Bảo Thạch x300
- Bạc x160000

17

600000

- Càn quét phụ bản 12 lần
- Đoạt khoáng 15 lần
- Cống hiến bang (thường) 17 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 15 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 10000
- Ô trang bị +350
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 11 lần
- Ô luyện đơn +7

- Ngạo Thế Hỏa Sư(V.V)
- Rương Thời Trang x50
- Mảnh Thần Trang x200
- Mảnh Bảo Thạch x400
- Bạc x170000

18

800000

- Càn quét phụ bản 16 lần
- Đoạt khoáng 16 lần
- Cống hiến bang (thường) 18 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 16 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 10000.
- Ô trang bị +380
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 12 lần
- Ô luyện đơn +7

- Lang Yên Phi Tướng(V.V)
- Rương Thời Trang x100
- Mảnh Thần Trang x200
- Mảnh Bảo Thạch x500
- Bạc x180000

19

1200000

- Càn quét phụ bản 20 lần
- Đoạt khoáng 17 lần
- Cống hiến bang (thường) 19 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 17 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 10000.
- Ô trang bị +410
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 13 lần
- Ô luyện đơn +7

- Thanh Long Chi Dực(V.V)
- Rương Hoàng Kim x25
- Mảnh Thần Trang x500
- Mảnh Bảo Thạch x600
- Bạc x190000

20

1600000

- Càn quét phụ bản 24 lần
- Đoạt khoáng 18 lần
- Cống hiến bang (thường) 20 lần
- Cống hiến bang (chí tôn) 18 lần
- Giới hạn điểm KHĐ trong ngày 10000.
- Ô trang bị +440
- Vật phẩm treo bán đồng thời +8
- Đào khoáng 14 lần
- Ô luyện đơn +8

- Chân Long Xuất Thế(V.V)
- Rương Hoàng Kim x30
- Mảnh Thần Trang x500
- Mảnh Bảo Thạch x800
- Bạc x200000

Xem thêm

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline 1900.7189 hoặc Fanpage Vạn Lý Chinh Đồ để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Đồ Nhi